Cel główny projektu

Celem Projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu. Efektem, jaki Projekt ma dać jego uczestnikom jest podjęcia pracy lub kontynuowanie zatrudnienia po opuszczeniu Projektu.

Wartość projektu w zł: 1 970 464,06

Grupa docelowa projektu:

80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn)

zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia należące do co najmniej jednej z wymienionych grup:

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb Uczestnicy Projektu zakwalifikowani zostaną do odbycia wsparcia zgodnie z jedną ze ścieżek:

I. a

Zmiana kwalifikacji i kompetencji

I. b

Uzupełnienie kwalifikacji

II.

Samozatrudnienie

Poszczególne ścieżki obejmują:

Uczestnikom Projektu zapewniamy (w zależności od wybranej ścieżki):

organizację wsparcia na spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy
organizację szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz szkoleń zawodowych
przeprowadzenie egzaminów
stypendium

szkoleniowe (do 1396,50 zł) i stażowe (997,40 zł),

ubezpieczenia

na czas szkolenia i stażu

przerwy kawowe
materiały szkoleniowe
badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
ubezpieczenia NNW
zwrot kosztów przejazdu

do miejsc organizacji wsparcia: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - utworzenie IPD oraz doradztwo indywidualne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z psychologiem, pośrednictwo pracy, a także koszty przejazdu na szkolenia ABC przedsiębiorczości, kursy zawodowe ,staże i szkolenie z technik aktywnego poszukiwania pracy.

Biuro projektu

EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Aleja 3-go Maja 44 (pok. 4)
SŁUPSK 76-200

Koordynator projektu: Marta Szewczuk
m.szewczuk@biuroprojektu.eu

Asystent Projektu: Katarzyna Kalinowska
k.kalinowska@biuroprojektu.eu

tel. 797 600 291